در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگان و سرمایه های انسانی شاغل در شهرداری و سازمانهای وابسته و به منظور تقویت توان مدیریتی ، شخصی و کارشناسی مجموعه شهرداری، معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی اقدام به شناسایی افراد نخبه و متخصص و تهیه بانک اطلاعاتی بر مبنای سوابق خدمتی، پیشینه تحصیلی، مهارتی، شغلی و برخی جزئیات شخصی در تمامی رشته ها و زمینه ها کرده است.

لذا متقاضیان می توانند  با مراجعه به لینک زیر نسبت به تکمیل فرم و بارگذاری اطلاعات خود اقدام کنند.